เครือข่ายไร้สาย WiSE เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายบัวศรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยจุดบริการเครือข่ายไร้สายมุ่งเน้นให้สัญญาณครอบคลุมพื้นที่ชั้น 1 ของทุกอาคาร รวมถึงอาคารประชุม และจุดจัดกิจกรรมของนักศึกษาด้วยเช่นกัน

จุดให้บริการเครือข่ายไร้สาย WiSE Prasarnmit

จุดบริการ

Access Point Name

จุดติดตั้ง Access Point

1

  SportEdu  คณะพลศึกษา ชั้น.2.สำนักงาน

2

  SportEduFl2  คณะพลศึกษา ชั้น.2.ห้องเรียน

3

  PR-Center  ประชาสัมพันธ์ ชั้น.1

4

  AnatomicalFL1-1  อาคารกายวิภาคศาสตร์ ชั้น.1

5

  AnatomicalFL3-1  อาคารกายวิภาคศาสตร์ ชั้น.3

6

  AnatomicalFL4-1  อาคารกายวิภาคศาสตร์ ชั้น.4

7

  AnatomicalFL4-2  อาคารกายวิภาคศาสตร์ ชั้น.4

8

  AnatomicalFL6-1  อาคารกายวิภาคศาสตร์ ชั้น.6

9

  AnatomicalFL6-7  อาคารกายวิภาคศาสตร์ ชั้น.6

10

  AnatomicalFL6-11  อาคารกายวิภาคศาสตร์ ชั้น.6

11

  AnatomicalFL6-12  อาคารกายวิภาคศาสตร์ ชั้น.6

12

  AnatomicalFL6-8  อาคารกายวิภาคศาสตร์ ชั้น.6

13

  AnatomicalFL6-9  อาคารกายวิภาคศาสตร์ ชั้น.6

14

  AnatomicalFL6-10  อาคารกายวิภาคศาสตร์ ชั้น.6

15

  AnatomicalFL7-2  อาคารกายวิภาคศาสตร์ ชั้น.7

16

  AnatomicalFL7-1  อาคารกายวิภาคศาสตร์ ชั้น.7

17

  Anatomical  อาคารกายวิภาคศาสตร์ หน้าห้องสำนักงาน.ชั้น.2

18

  DentFl1  อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ ชั้น.1

19

  DentMeetingFl13  อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ ชั้น.13

20

  DentFl14  อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ ชั้น.14

21

  HumanityFl2  อาคารคณะมนุษยศาสตร์ ชั้น.2

22

  HumanityClubFl1  อาคารคณะมนุษยศาสตร์ สโมสรนิสิต.ชั้น.1

23

  xeroxFl1  อาคารคณะมนุษยศาสตร์ หน้าร้านถ่ายเอกสาร.ชั้น.1

24

  academicFl1  อาคารคณะมนุษยศาสตร์ หน้าห้องวิชาการ.ชั้น.1

25

  FaFl1  อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น.1

26

  FaFl1-Gallery  อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น.1

27

  FaFl1Plaza  อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น.1.ลานพลาซ่า

28

  FaFl10Thaimusic  อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น.10

29

  FaFl11-InterMusic  อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น.11

30

  FaFl12-1  อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น.12

31

  FaFl12-2  อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น.12

32

  FaFl14-1  อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น.14

33

  FaFl15-1  อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น.15

34

  FaFl4-Office  อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น.4

35

  FaFl5Office  อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น.5

36

  FaFl6-ArtEd  อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น.6

37

  FaFl7-1  อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น.7

38

  FaFl9-PerformingArt  อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น.9

39

  EduFl1  อาคารคณะศึกษาศาสตร์ ชั้น.1

40

  Education-OfficeFl1  อาคารคณะศึกษาศาสตร์ ด้านหน้าสำนักงาน

41

  socialFl1  อาคารคณะสังคมศาสตร์ ชั้น.1

42

  MedFl1  อาคารคณะแพทยศาสตร์(ตึก15) ชั้น.1

43

  MedFL1-4  อาคารคณะแพทยศาสตร์(ตึก15) ชั้น.1

44

  MedFL1-1  อาคารคณะแพทยศาสตร์(ตึก15) ชั้น.1

45

  MedFL1-2  อาคารคณะแพทยศาสตร์(ตึก15) ชั้น.1

46

  MedFL1-3  อาคารคณะแพทยศาสตร์(ตึก15) ชั้น.1

47

  MedFL1-5  อาคารคณะแพทยศาสตร์(ตึก15) ชั้น.1

48

  MedFL1-9  อาคารคณะแพทยศาสตร์(ตึก15) ชั้น.1

49

  MedFL1-11  อาคารคณะแพทยศาสตร์(ตึก15) ชั้น.1

50

  MedFL1-8  อาคารคณะแพทยศาสตร์(ตึก15) ชั้น.1

51

  MedFL1-7  อาคารคณะแพทยศาสตร์(ตึก15) ชั้น.1

52

  MedFL1-10  อาคารคณะแพทยศาสตร์(ตึก15) ชั้น.1

53

  MedFL10-3  อาคารคณะแพทยศาสตร์(ตึก15) ชั้น.10

54

  MedFL10-2  อาคารคณะแพทยศาสตร์(ตึก15) ชั้น.10

55

  MedFL10-1  อาคารคณะแพทยศาสตร์(ตึก15) ชั้น.10

56

  MedFL11-1  อาคารคณะแพทยศาสตร์(ตึก15) ชั้น.11

57

  MedFL2-1  อาคารคณะแพทยศาสตร์(ตึก15) ชั้น.2

58

  MedFL2-2  อาคารคณะแพทยศาสตร์(ตึก15) ชั้น.2

59

  MedFL2-4  อาคารคณะแพทยศาสตร์(ตึก15) ชั้น.2

60

  MedFL2-3  อาคารคณะแพทยศาสตร์(ตึก15) ชั้น.2

61

  MedFL3-5  อาคารคณะแพทยศาสตร์(ตึก15) ชั้น.3

62

  MedFL3-6  อาคารคณะแพทยศาสตร์(ตึก15) ชั้น.3

63

  MedFL3-3  อาคารคณะแพทยศาสตร์(ตึก15) ชั้น.3

64

  MedFL3-4  อาคารคณะแพทยศาสตร์(ตึก15) ชั้น.3

65

  MedFL3-2  อาคารคณะแพทยศาสตร์(ตึก15) ชั้น.3

66

  MedFL3-1  อาคารคณะแพทยศาสตร์(ตึก15) ชั้น.3

67

  MedFL4-3  อาคารคณะแพทยศาสตร์(ตึก15) ชั้น.4

68

  MedFL4-1  อาคารคณะแพทยศาสตร์(ตึก15) ชั้น.4

69

  MedFL4-2  อาคารคณะแพทยศาสตร์(ตึก15) ชั้น.4

70

  MedFL4-6  อาคารคณะแพทยศาสตร์(ตึก15) ชั้น.4

71

  MedFL4-4  อาคารคณะแพทยศาสตร์(ตึก15) ชั้น.4

72

  MedFL4-5  อาคารคณะแพทยศาสตร์(ตึก15) ชั้น.4

73

  MedFL5-5  อาคารคณะแพทยศาสตร์(ตึก15) ชั้น.5

74

  MedFL5-8  อาคารคณะแพทยศาสตร์(ตึก15) ชั้น.5

75

  MedFL5-7  อาคารคณะแพทยศาสตร์(ตึก15) ชั้น.5

76

  MedFL5-6  อาคารคณะแพทยศาสตร์(ตึก15) ชั้น.5

77

  MedFL5-9  อาคารคณะแพทยศาสตร์(ตึก15) ชั้น.5

78

  MedFL5-10  อาคารคณะแพทยศาสตร์(ตึก15) ชั้น.5

79

  MedFL5-11  อาคารคณะแพทยศาสตร์(ตึก15) ชั้น.5

80

  MedFL5-1  อาคารคณะแพทยศาสตร์(ตึก15) ชั้น.5

81

  MedFL5-2  อาคารคณะแพทยศาสตร์(ตึก15) ชั้น.5

82

  MedFL5-3  อาคารคณะแพทยศาสตร์(ตึก15) ชั้น.5

83

  MedFL5-4  อาคารคณะแพทยศาสตร์(ตึก15) ชั้น.5

84

  MedFL6-2  อาคารคณะแพทยศาสตร์(ตึก15) ชั้น.6

85

  MedFL6-1  อาคารคณะแพทยศาสตร์(ตึก15) ชั้น.6

86

  MedFL7-1  อาคารคณะแพทยศาสตร์(ตึก15) ชั้น.7

87

  MedFL7-2  อาคารคณะแพทยศาสตร์(ตึก15) ชั้น.7

88

  MedFL8-1  อาคารคณะแพทยศาสตร์(ตึก15) ชั้น.8

89

  MedFL8-2  อาคารคณะแพทยศาสตร์(ตึก15) ชั้น.8

90

  MedFL9-2  อาคารคณะแพทยศาสตร์(ตึก15) ชั้น.9

91

  MedFL9-1  อาคารคณะแพทยศาสตร์(ตึก15) ชั้น.9

92

  Building400MFl1-1  อาคารนวัตกรรม ชั้น.1

93

  Building400MFl1-2  อาคารนวัตกรรม ชั้น.1

94

  ComputerCenterFl11-1  อาคารนวัตกรรม ชั้น.11

95

  ComputerCenterFl11-2  อาคารนวัตกรรม ชั้น.11

96

  ComputerCenterFl12-4  อาคารนวัตกรรม ชั้น.12

97

  ComputerCenterFl12-3  อาคารนวัตกรรม ชั้น.12

98

  ComputerCenterFl12-2  อาคารนวัตกรรม ชั้น.12

99

  ComputerCenterFl13-4  อาคารนวัตกรรม ชั้น.13

100

  ComputerCenterFl13-2  อาคารนวัตกรรม ชั้น.13

101

  ComputerCenterFl13-3  อาคารนวัตกรรม ชั้น.13

102

  ComputerCenterFl14-4  อาคารนวัตกรรม ชั้น.14

103

  ComputerCenterFl14-5  อาคารนวัตกรรม ชั้น.14

104

  ComputerCenterFl14-3  อาคารนวัตกรรม ชั้น.14

105

  ComputerCenterFl14-2  อาคารนวัตกรรม ชั้น.14

106

  ComputerCenterFl14-1  อาคารนวัตกรรม ชั้น.14

107

  UBIFl19-5  อาคารนวัตกรรม ชั้น.19

108

  UBIFl19-1  อาคารนวัตกรรม ชั้น.19

109

  UBIFl19-2  อาคารนวัตกรรม ชั้น.19

110

  UBIFl19-3  อาคารนวัตกรรม ชั้น.19

111

  g23-Fl2  อาคารนวัตกรรม ชั้น.2

112

  UBIFl20-1  อาคารนวัตกรรม ชั้น.20

113

  UBIFl20-2  อาคารนวัตกรรม ชั้น.20

114

  UBIFl20-3  อาคารนวัตกรรม ชั้น.20

115

  Building400MFl21-1  อาคารนวัตกรรม ชั้น.21

116

  Building400MFl21-2  อาคารนวัตกรรม ชั้น.21

117

  Building400MFl22-2  อาคารนวัตกรรม ชั้น.22

118

  Building400MFl22-1  อาคารนวัตกรรม ชั้น.22

119

  Building400MFl4-1  อาคารนวัตกรรม ชั้น.4

120

  Building400MFl4-3  อาคารนวัตกรรม ชั้น.4

121

  Building400MFl4-2  อาคารนวัตกรรม ชั้น.4

122

  Theater-Fl4  อาคารนวัตกรรม ชั้น.4

123

  Building300MFl2-1  อาคารบริการ ชั้น.2

124

  PresidentOfficeFl3-1  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น.3.ห้องเรียน.302

125

  PresidentOfficeFl4-1  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น.4.ห้องประชุม#1

126

  PresidentOfficeFl4-2  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น.4.ห้องประชุม#2

127

  PresidentOfficeFl4-3  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น.4.ห้อง.403

128

  PresidentOfficeFl4-4  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น.4.ห้อง.405

129

  PresidentOfficeFl6-1  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น.6.หน้าห้อง.601

130

  PresidentOffice  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี

131

  BSRIFl1-1  อาคารวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ชั้น.1

132

  BSRIFl1-2  อาคารวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ชั้น.1

133

  BSRIFl2-1  อาคารวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ชั้น.2

134

  BSRIFl2-2  อาคารวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ชั้น.2

135

  BSRIFl2-3  อาคารวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ชั้น.2

136

  BenchArea  อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง บริเวณที่นั่งภายในและภายนอกอาคาร

137

  BuildingContEduFl1-2  อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง หน้าอาคาร.ชั้น.1

138

  BigMeetingFl2-1  อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง ห้องประชุมชั้น.2

139

  BigMeetingFl2-2  อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง ห้องประชุมชั้น.2

140

  MeetingFl3  อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง ห้องประชุมชั้น.3

141

  MeetingFl2-2B  อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง ห้องประชุมใหญ่ชั้น.2

142

  BuildingContEduFl1-1  อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง ห้อง8เหลี่ยม.ชั้น.1

143

  IC-Fl1  อาคารวิทยาลัยนานาชาติ ชั้น.1

144

  IC-Fl11  อาคารวิทยาลัยนานาชาติ ชั้น.11

145

  IC-Fl2  อาคารวิทยาลัยนานาชาติ ชั้น.2

146

  IC-Fl3  อาคารวิทยาลัยนานาชาติ ชั้น.3

147

  IC-Fl4  อาคารวิทยาลัยนานาชาติ ชั้น.4

148

  IC-Fl6  อาคารวิทยาลัยนานาชาติ ชั้น.6

149

  IC-Fl7  อาคารวิทยาลัยนานาชาติ ชั้น.7

150

  IC-Fl8  อาคารวิทยาลัยนานาชาติ ชั้น.8

151

  IC-Fl9  อาคารวิทยาลัยนานาชาติ ชั้น.9

152

  PSM-BodhiFl1  อาคารวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ชั้น.1

153

  IRDFl4-1  อาคารสำนักงานอธิการบดี กองวิเทศสัมพันธ์

154

  EduServiceDivision  อาคารสำนักงานอธิการบดี ด้านหน้ากองบริการการศึกษา

155

  StudentAffairsDivision  อาคารสำนักงานอธิการบดี ด้านหน้ากิจการนิสิต

156

  Building9Center-Fl1  อาคารสำนักงานอธิการบดี ด้านหน้าลิฟย์.ชั้น.1

157

  946Fl4-Meeting  อาคารสำนักงานอธิการบดี ห้องประชุมชั้น.4

158

  9CFl6-Meeting  อาคารสำนักงานอธิการบดี ห้องประชุมชั้น.6

159

  9BFl6-Meeting  อาคารสำนักงานอธิการบดี ห้องประชุมชั้น.6

160

  PresidentMeeting-PSM  อาคารสำนักงานอธิการบดี ห้องประชุมอธิการบดีชั้น.2

161

  CentreLibraryFl1-2  อาคารสำนักหอสมุดกลาง ชั้น.1

162

  CentreLibraryOutdoor  อาคารสำนักหอสมุดกลาง ชั้น.1.นอกอาคาร

163

  CentreLibraryFl3-2  อาคารสำนักหอสมุดกลาง ชั้น.3

164

  CentreLibraryFl3-1  อาคารสำนักหอสมุดกลาง ชั้น.3

165

  CentreLibraryFl4-1  อาคารสำนักหอสมุดกลาง ชั้น.4

166

  CentreLibraryFl5-1  อาคารสำนักหอสมุดกลาง ชั้น.5

167

  CentreLibraryFl5-2  อาคารสำนักหอสมุดกลาง ชั้น.5

168

  CentreLibraryFl8-4  อาคารสำนักหอสมุดกลาง ชั้น.8

169

  CentreLibraryFl8-1  อาคารสำนักหอสมุดกลาง ชั้น.8

170

  CentreLibraryFl8-3  อาคารสำนักหอสมุดกลาง ชั้น.8

171

  OldConferenceInterMusic  อาคารหอประชุมเก่า ด้านดนตรีสากล.ชั้น.1

172

  OldConferenceOutside  อาคารหอประชุมเก่า ด้านนอกตรงข้ามโรงเรียนสาธิต

173

  OldConferenceFront  อาคารหอประชุมเก่า ด้านนอกอาคารเสาธง.ชั้น.1

174

  OldConferenceCanteen  อาคารหอประชุมเก่า ด้านโรงอาหาร.Canteen.ชั้น.1

175

  OldConferenceInside  อาคารหอประชุมเก่า ภายในหอประชุม

176

  UniversityCouncil  อาคารหอประชุมเก่า ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย

177

  Building14Fl1-3  อาคารอเนกประสงค์(14) ชั้น.1.ด้านหน้าเบเกอรี่

178

  Building14Fl1-4  อาคารอเนกประสงค์(14) ชั้น.1.ด้านหลังโซนกิจกรรม

179

  Building14Fl1-1  อาคารอเนกประสงค์(14) ชั้น.1.หน้าห้องสำนักสื่อฯ

180

  EceFl2-1  อาคารอเนกประสงค์(14) ชั้น.2

181

  Building14Fl7  อาคารอเนกประสงค์(14) ชั้น.7

182

  Building14Fl1-2  อาคารอเนกประสงค์(14) ด้านหน้าศูนย์หนังสือ.มศว

183

  LearningTowerFl10  อาคารเรียนรวม ชั้น.10

184

  LearningTowerFl11-1  อาคารเรียนรวม ชั้น.11

185

  LearningTowerFl11-2  อาคารเรียนรวม ชั้น.11

186

  LearningTowerFl11-3  อาคารเรียนรวม ชั้น.11

187

  LearningTowerFl11-4  อาคารเรียนรวม ชั้น.11

188

  LearningTowerFl12-1  อาคารเรียนรวม ชั้น.12

189

  LearningTowerFl12-3  อาคารเรียนรวม ชั้น.12

190

  LearningTowerFl12-4  อาคารเรียนรวม ชั้น.12

191

  LearningTowerFl12-2  อาคารเรียนรวม ชั้น.12

192

  LearningTowerFl12  อาคารเรียนรวม ชั้น.12

193

  LearningTowerFl13  อาคารเรียนรวม ชั้น.13

194

  LearningTowerFl13-1  อาคารเรียนรวม ชั้น.13

195

  LearningTowerFl13-2  อาคารเรียนรวม ชั้น.13

196

  LearningTowerFl13-3  อาคารเรียนรวม ชั้น.13

197

  LearningTowerFl13-4  อาคารเรียนรวม ชั้น.13

198

  LearningTowerFl3-3  อาคารเรียนรวม ชั้น.13

199

  LearningTowerFl14  อาคารเรียนรวม ชั้น.14

200

  LearningTowerFl3-2  อาคารเรียนรวม ชั้น.3

201

  LearningTowerFl3-1  อาคารเรียนรวม ชั้น.3

202

  LearningTowerFl4-3  อาคารเรียนรวม ชั้น.4

203

  LearningTowerFl4-2  อาคารเรียนรวม ชั้น.4

204

  LearningTowerFl4-1  อาคารเรียนรวม ชั้น.4

205

  LearningTowerFl5-5  อาคารเรียนรวม ชั้น.5

206

  LearningTowerFl5-4  อาคารเรียนรวม ชั้น.5

207

  LearningTowerFl5-3  อาคารเรียนรวม ชั้น.5

208

  LearningTowerFl5-1  อาคารเรียนรวม ชั้น.5

209

  LearningTowerFl5-2  อาคารเรียนรวม ชั้น.5

210

  LearningTowerFl6-1  อาคารเรียนรวม ชั้น.6

211

  LearningTowerFl8-3  อาคารเรียนรวม ชั้น.8

212

  LearningTowerFl8-1  อาคารเรียนรวม ชั้น.8

213

  LearningTowerFl8-2  อาคารเรียนรวม ชั้น.8

214

  LearningTowerFl8  อาคารเรียนรวม ชั้น.8

215

  LearningTowerFl9  อาคารเรียนรวม ชั้น.9

216

  LearningTowerFl9-1  อาคารเรียนรวม ชั้น.9

217

  LearningTowerFl9-2  อาคารเรียนรวม ชั้น.9

218

  LearningTowerFl9-3  อาคารเรียนรวม ชั้น.9

219

  LearningTowerFl2-1  อาคารเรียนรวม ด้านคณะมนุยศาสตร์.ช้ัน.2

220

  LearningTowerFl2-2  อาคารเรียนรวม ด้านหอสมุดกลาง.ชั้น.2

221

  LearningTowerFl2-3  อาคารเรียนรวม ด้านในอาคาร.ชั้น.2

222

  LearningTowerFl10-3  อาคารเรียนรวม ห้อง 1001 ชั้น.10

223

  LearningTowerFl10-1  อาคารเรียนรวม ห้อง 1001 ชั้น.10

224

  LearningTowerFl10-2  อาคารเรียนรวม ห้อง 1002 ชั้น.10

225

  Cafeteria-Sansap2  อาคารโภชนาการแสนแสบ ริมคลองแสนแสบ

226

  Cafeteria-SanSap1  อาคารโภชนาการแสนแสบ ริมคลองแสนแสบ

227

  scienceFl1TV  อาคาร.19 ชั้น.1.ห้องโถง

228

  scienceFl1Secure  อาคาร.19 ชั้น.1.ห้องโถง

229

  SCIFl10-2  อาคาร.19 ชั้น.10

230

  SCIFl10-1  อาคาร.19 ชั้น.10

231

  SCIFl11-1  อาคาร.19 ชั้น.11

232

  SCIFl12-1  อาคาร.19 ชั้น.12

233

  SCIFl13-1  อาคาร.19 ชั้น.13

234

  SCIFl14-1  อาคาร.19 ชั้น.14

235

  SCIFl15-1  อาคาร.19 ชั้น.15

236

  SCIFl16-1  อาคาร.19 ชั้น.16

237

  SCIFl17-1  อาคาร.19 ชั้น.17

238

  SCIFl18-3  อาคาร.19 ชั้น.18

239

  SCIFl18-2  อาคาร.19 ชั้น.18

240

  SCIFl18-1  อาคาร.19 ชั้น.18

241

  SCIFl19-1  อาคาร.19 ชั้น.19

242

  SCIFl3-1  อาคาร.19 ชั้น.3

243

  SCIFl3-2  อาคาร.19 ชั้น.3

244

  SCIFl4-2  อาคาร.19 ชั้น.4

245

  SCIFl4-1  อาคาร.19 ชั้น.4

246

  SCIFl5-1  อาคาร.19 ชั้น.5

247

  SCIFl5-2  อาคาร.19 ชั้น.5

248

  SCIFl6-1  อาคาร.19 ชั้น.6

249

  SCIFl7-1  อาคาร.19 ชั้น.7

250

  SCIFl8-1  อาคาร.19 ชั้น.8

251

  SCIFl9-2  อาคาร.19 ชั้น.9

252

  SCIFl9-1  อาคาร.19 ชั้น.9

253

  SciMeeting304-1  อาคาร.19 ห้องประชุม.ชั้น3

254

  SciMeeting903-1  อาคาร.19 ห้องประชุม.ชั้น9

255

  SciMeeting903-2  อาคาร.19 ห้องประชุม.ชั้น9

256

  Building3LeftsideOut  อาคาร.3 ด้านซ้ายติดคณะศึกษาสาสตร์.ชั้น.1

257

  Building3Rightside  อาคาร.3 ด้านหน้าขวา.ชั้น.1

258

  Building3Leftside  อาคาร.3 ด้านหน้าซ้าย.ชั้น.1

259

  Building3TennisClub  อาคาร.3 ด้านหลังติดสโมสรคณะพลศึกษา.ชัั้น.1

260

  Building3Fl2Left  อาคาร.3 ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม.ชั้น.2

261

  Building3Fl1Center  อาคาร.3 หน้าห้องประชาสัมพันธ์.ชั้น.1

262

  Building3Fl2Cent1  อาคาร.3 หน้าห้องรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร.ชั้น.2

263

  Building3Fl2Cent2  อาคาร.3 หน้าห้องรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา.ชั้น.2

264

  Building3Meeting3  อาคาร.3 ห้องประชุมปฐมบริบท ชั้น.1

265

  Building3Meeting2  อาคาร.3 ห้องประชุมย่อย.ชั้น.3

266

  Building3Meeting1  อาคาร.3 ห้องประชุมใหญ่.ชั้น.3

267

  Building3Fl3Center  อาคาร.3 ห้องประธานยุทธศาสตร์ฯ.ชั้น.3

268

  Building6  อาคาร.6 ชั้น.1

269

  SciedcenterFl2-1  อาคาร.6 ชั้น.2

270

  SciedcenterFl2-2  อาคาร.6 ชั้น.2

271

  Building8Fl1-2  อาคาร.8 ชั้น.1

272

  Building8Fl1-3  อาคาร.8 ชั้น.1

273

  Building8  อาคาร.8 ชั้น.1.บริเวณโถงอาคาร

274

  SciedLabFl1-2  อาคาร10.คณะวิทยาศาสตร์ หน้าห้องชีวะ.ชั้น.1

275

  SciedLabFl1-1  อาคาร10.คณะวิทยาศาสตร์ หน้าห้อง.Lab.ชั้น.1

276

  SciedLabFl1-3  อาคาร10.คณะวิทยาศาสตร์ หน้าอาคาร.ชั้น.1

277

  ScienceFl2-Meeting  อาคาร10.คณะวิทยาศาสตร์ ห้องประชุมภาค.ชั้น.2

278

  CanteenFl1-1  โรงอาหารกลาง2ชั้น ชั้น.1

279

  CanteenFl2-2  โรงอาหารกลาง2ชั้น ชั้น.2

280

  CanteenFl2-1  โรงอาหารกลาง2ชั้น ชั้น.2

281

  b4:5d:50:ca:5e:f6  b4:5d:50:ca:5e:f6 GFL

282

  b9fl2  b9fl2 GFL

283

  Building3Fl2Right1  Building3Fl2Right1 GFL

284

  Building400MFl6-1  Building400MFl6 1

285

  BuildingContEduFl1-3  BuildingContEduFl1 3

286

  Learning TowerFl4-4  Learning TowerFl4 4

287

  Learning TowerFl4-5  Learning TowerFl4 5

288

  MedClinic-SmallDentFl2  MedClinic SmallDentFl2

289

  MedFL2-MDL2Room1  MedFL2 MDL2Room1

290

  MedFL2-MDL2Room2  MedFL2 MDL2Room2

291

  sarochbuasribuildF13  sarochbuasribuildF13 GFL

จุดให้บริการเครือข่ายไร้สาย WiSE Ongkharak

จุดบริการ

Access Point Name

จุดติดตั้ง Access Point

1

  Nursing-Fl4-1  คณะพยาบาลศาสตร์ งานบริการการศึกษา.ชั้น.4

2

  Nursing-Fl4-2  คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น.4

3

  Nursing-Fl1-1  คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น1

4

  Nursing-Fl2-2  คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าห้อง.214.ชั้น.2

5

  Nursing-Fl2-3  คณะพยาบาลศาสตร์ ห้องประชุมใหญ่.ชั้น.2

6

  Nursing-Fl2-1  คณะพยาบาลศาสตร์ ห้องประชุม.224.ชั้น.2

7

  Dorm1-Fl1-Right  หอพักนิสิต1 ชั้น.1

8

  Dorm1-Fl1-Left  หอพักนิสิต1 ชั้น.1

9

  Dorm1-Fl1-Center  หอพักนิสิต1 ชั้น.1

10

  Dorm1-Fl2-Left  หอพักนิสิต1 ชั้น.2

11

  Dorm1-Fl2-Right  หอพักนิสิต1 ชั้น.2

12

  Dorm1-Fl2-Center  หอพักนิสิต1 ชั้น.2

13

  Dorm1-Fl2-Left2  หอพักนิสิต1 ชั้น.2

14

  Dorm1-Fl3-Right2  หอพักนิสิต1 ชั้น.3

15

  Dorm1-Fl3-Right  หอพักนิสิต1 ชั้น.3

16

  Dorm1-Fl3-Center  หอพักนิสิต1 ชั้น.3

17

  Dorm1-Fl3-Left  หอพักนิสิต1 ชั้น.3

18

  Dorm1-Fl4-Center  หอพักนิสิต1 ชั้น.4

19

  Dorm1-Fl4-Right  หอพักนิสิต1 ชั้น.4

20

  Dorm1-Fl4-Left  หอพักนิสิต1 ชั้น.4

21

  Dorm1-Fl4-Left2  หอพักนิสิต1 ชั้น.4

22

  Dorm1-Fl5-Right2  หอพักนิสิต1 ชั้น.5

23

  Dorm1-Fl5-Left  หอพักนิสิต1 ชั้น.5

24

  Dorm1-Fl5-Right  หอพักนิสิต1 ชั้น.5

25

  Dorm1-Fl5-Center  หอพักนิสิต1 ชั้น.5

26

  Dorm10-Fl1-Right  หอพักนิสิต10 ชั้น.1

27

  Dorm10-Fl1-Left  หอพักนิสิต10 ชั้น.1

28

  Dorm10-Fl1-Center  หอพักนิสิต10 ชั้น.1

29

  Dorm10-Fl1-Left2  หอพักนิสิต10 ชั้น.1

30

  Dorm10-Fl2-Rigth2  หอพักนิสิต10 ชั้น.2

31

  Dorm10-Fl2-Center  หอพักนิสิต10 ชั้น.2

32

  Dorm10-Fl2-Left  หอพักนิสิต10 ชั้น.2

33

  Dorm10-Fl2-Right  หอพักนิสิต10 ชั้น.2

34

  Dorm10-Fl3-Left  หอพักนิสิต10 ชั้น.3

35

  Dorm10-Fl3-Center  หอพักนิสิต10 ชั้น.3

36

  Dorm10-Fl3-Right  หอพักนิสิต10 ชั้น.3

37

  Dorm10-Fl3-Left2  หอพักนิสิต10 ชั้น.3

38

  Dorm10-Fl4-Right2  หอพักนิสิต10 ชั้น.4

39

  Dorm10-Fl4-Left  หอพักนิสิต10 ชั้น.4

40

  Dorm10-Fl4-Center  หอพักนิสิต10 ชั้น.4

41

  Dorm10-Fl4-Right  หอพักนิสิต10 ชั้น.4

42

  Dorm10-Fl5-Center  หอพักนิสิต10 ชั้น.5

43

  Dorm10-Fl5-Left  หอพักนิสิต10 ชั้น.5

44

  Dorm10-Fl5-Right  หอพักนิสิต10 ชั้น.5

45

  Dorm10-Fl5-Left2  หอพักนิสิต10 ชั้น.5

46

  Dorm11-Fl1-Left2  หอพักนิสิต11 ชั้น.1

47

  Dorm11-Fl1-Center  หอพักนิสิต11 ชั้น.1

48

  Dorm11-Fl1-Right  หอพักนิสิต11 ชั้น.1

49

  Dorm11-Fl1-Left  หอพักนิสิต11 ชั้น.1

50

  Dorm11-Fl2-Center  หอพักนิสิต11 ชั้น.2

51

  Dorm11-Fl2-Right  หอพักนิสิต11 ชั้น.2

52

  Dorm11-Fl2-Left  หอพักนิสิต11 ชั้น.2

53

  Dorm11-Fl2-Right2  หอพักนิสิต11 ชั้น.2

54

  Dorm11-Fl3-Left2  หอพักนิสิต11 ชั้น.3

55

  Dorm11-Fl3-Left  หอพักนิสิต11 ชั้น.3

56

  Dorm11-Fl3-Center  หอพักนิสิต11 ชั้น.3

57

  Dorm11-Fl3-Right  หอพักนิสิต11 ชั้น.3

58

  Dorm11-Fl4-Center  หอพักนิสิต11 ชั้น.4

59

  Dorm11-Fl4-Left  หอพักนิสิต11 ชั้น.4

60

  Dorm11-Fl4-Right  หอพักนิสิต11 ชั้น.4

61

  Dorm11-Fl4-Right2  หอพักนิสิต11 ชั้น.4

62

  Dorm11-Fl5-Left2  หอพักนิสิต11 ชั้น.5

63

  Dorm11-Fl5-Center  หอพักนิสิต11 ชั้น.5

64

  Dorm11-Fl5-Left  หอพักนิสิต11 ชั้น.5

65

  Dorm11-Fl5-Right  หอพักนิสิต11 ชั้น.5

66

  Dorm2-Fl1-Center  หอพักนิสิต2 ขั้น.1

67

  Dorm2-Fl1-Right  หอพักนิสิต2 ขั้น.1

68

  Dorm2-Fl1-Left  หอพักนิสิต2 ขั้น.1

69

  Dorm2-Fl1-Right2  หอพักนิสิต2 ขั้น.1

70

  Dorm2-Fl2-Left2  หอพักนิสิต2 ขั้น.2

71

  Dorm2-Fl2-Center  หอพักนิสิต2 ขั้น.2

72

  Dorm2-Fl2-Left  หอพักนิสิต2 ขั้น.2

73

  Dorm2-Fl2-Right  หอพักนิสิต2 ขั้น.2

74

  Dorm2-Fl3-Left  หอพักนิสิต2 ขั้น.3

75

  Dorm2-Fl3-Center  หอพักนิสิต2 ขั้น.3

76

  Dorm2-Fl3-Right  หอพักนิสิต2 ขั้น.3

77

  Dorm2-Fl3-Right2  หอพักนิสิต2 ขั้น.3

78

  Dorm2-Fl4-Left2  หอพักนิสิต2 ขั้น.4

79

  Dorm2-Fl4-Left  หอพักนิสิต2 ขั้น.4

80

  Dorm2-Fl4-Right  หอพักนิสิต2 ขั้น.4

81

  Dorm2-Fl4-Center  หอพักนิสิต2 ขั้น.4

82

  Dorm2-Fl5-Left  หอพักนิสิต2 ขั้น.5

83

  Dorm2-Fl5-Right  หอพักนิสิต2 ขั้น.5

84

  Dorm2-Fl5-Center  หอพักนิสิต2 ขั้น.5

85

  Dorm2-Fl5-Right2  หอพักนิสิต2 ขั้น.5

86

  Dorm3-Fl1-Right2  หอพักนิสิต3 ชั้น.1

87

  Dorm3-Fl1-Left  หอพักนิสิต3 ชั้น.1

88

  Dorm3-Fl1-Center  หอพักนิสิต3 ชั้น.1

89

  Dorm3-Fl1-Right  หอพักนิสิต3 ชั้น.1

90

  Dorm3-Fl2-Center  หอพักนิสิต3 ชั้น.2

91

  Dorm3-Fl2-Left  หอพักนิสิต3 ชั้น.2

92

  Dorm3-Fl2-Right  หอพักนิสิต3 ชั้น.2

93

  Dorm3-Fl2-Left2  หอพักนิสิต3 ชั้น.2

94

  Dorm3-Fl3-Right2  หอพักนิสิต3 ชั้น.3

95

  Dorm3-Fl3-Right  หอพักนิสิต3 ชั้น.3

96

  Dorm3-Fl3-Left  หอพักนิสิต3 ชั้น.3

97

  Dorm3-Fl3-Center  หอพักนิสิต3 ชั้น.3

98

  Dorm3-Fl4-Center  หอพักนิสิต3 ชั้น.4

99

  Dorm3-Fl4-Right  หอพักนิสิต3 ชั้น.4

100

  Dorm3-Fl4-Left  หอพักนิสิต3 ชั้น.4

101

  Dorm3-Fl4-Left2  หอพักนิสิต3 ชั้น.4

102

  Dorm3-Fl5-Right2  หอพักนิสิต3 ชั้น.5

103

  Dorm3-Fl5-Right  หอพักนิสิต3 ชั้น.5

104

  Dorm3-Fl5-Center  หอพักนิสิต3 ชั้น.5

105

  Dorm3-Fl5-Left  หอพักนิสิต3 ชั้น.5

106

  Dorm4-Fl1-Center  หอพักนิสิต4 ชั้น.1

107

  Dorm4-Fl1-Right  หอพักนิสิต4 ชั้น.1

108

  Dorm4-Fl1-Left  หอพักนิสิต4 ชั้น.1

109

  Dorm4-Fl1-Left2  หอพักนิสิต4 ชั้น.1

110

  Dorm4-Fl2-Right2  หอพักนิสิต4 ชั้น.2

111

  Dorm4-Fl2-Center  หอพักนิสิต4 ชั้น.2

112

  Dorm4-Fl2-Left  หอพักนิสิต4 ชั้น.2

113

  Dorm4-Fl2-Right  หอพักนิสิต4 ชั้น.2

114

  Dorm4-Fl3-Right  หอพักนิสิต4 ชั้น.3

115

  Dorm4-Fl3-Center  หอพักนิสิต4 ชั้น.3

116

  Dorm4-Fl3-Left  หอพักนิสิต4 ชั้น.3

117

  Dorm4-Fl3-Left2  หอพักนิสิต4 ชั้น.3

118

  Dorm4-Fl4-Right2  หอพักนิสิต4 ชั้น.4

119

  Dorm4-Fl4-Center  หอพักนิสิต4 ชั้น.4

120

  Dorm4-Fl4-Right  หอพักนิสิต4 ชั้น.4

121

  Dorm4-Fl4-Left  หอพักนิสิต4 ชั้น.4

122

  Dorm4-Fl5-Left  หอพักนิสิต4 ชั้น.5

123

  Dorm4-Fl5-Center  หอพักนิสิต4 ชั้น.5

124

  Dorm4-Fl5-Right  หอพักนิสิต4 ชั้น.5

125

  Dorm4-Fl5-Left2  หอพักนิสิต4 ชั้น.5

126

  Dorm5-Fl1-Right2  หอพักนิสิต5 ชั้น.1

127

  Dorm5-Fl1-Center  หอพักนิสิต5 ชั้น.1

128

  Dorm5-Fl1-Left  หอพักนิสิต5 ชั้น.1

129

  Dorm5-Fl1-Right  หอพักนิสิต5 ชั้น.1

130

  Dorm5-Fl2-Left  หอพักนิสิต5 ชั้น.2

131

  Dorm5-Fl2-Right  หอพักนิสิต5 ชั้น.2

132

  Dorm5-Fl2-Center  หอพักนิสิต5 ชั้น.2

133

  Dorm5-Fl2-Left2  หอพักนิสิต5 ชั้น.2

134

  Dorm5-Fl3-Right2  หอพักนิสิต5 ชั้น.3

135

  Dorm5-Fl3-Left  หอพักนิสิต5 ชั้น.3

136

  Dorm5-Fl3-Right  หอพักนิสิต5 ชั้น.3

137

  Dorm5-Fl3-Center  หอพักนิสิต5 ชั้น.3

138

  Dorm5-Fl4-Left  หอพักนิสิต5 ชั้น.4

139

  Dorm5-Fl4-Right  หอพักนิสิต5 ชั้น.4

140

  Dorm5-Fl4-Center  หอพักนิสิต5 ชั้น.4

141

  Dorm5-Fl4-Left2  หอพักนิสิต5 ชั้น.4

142

  Dorm5-Fl5-Right2  หอพักนิสิต5 ชั้น.5

143

  Dorm5-Fl5-Center  หอพักนิสิต5 ชั้น.5

144

  Dorm5-Fl5-Right  หอพักนิสิต5 ชั้น.5

145

  Dorm5-Fl5-Left  หอพักนิสิต5 ชั้น.5

146

  Dorm6-Fl1-Center  หอพักนิสิต6 ชั้น.1

147

  Dorm6-Fl1-Left  หอพักนิสิต6 ชั้น.1

148

  Dorm6-Fl1-Right  หอพักนิสิต6 ชั้น.1

149

  Dorm6-Fl1-Left2  หอพักนิสิต6 ชั้น.1

150

  Dorm6-Fl2-Right2  หอพักนิสิต6 ชั้น.2

151

  Dorm6-Fl2-Center  หอพักนิสิต6 ชั้น.2

152

  Dorm6-Fl2-Left  หอพักนิสิต6 ชั้น.2

153

  Dorm6-Fl2-Right  หอพักนิสิต6 ชั้น.2

154

  Dorm6-Fl3-Right  หอพักนิสิต6 ชั้น.3

155

  Dorm6-Fl3-Left  หอพักนิสิต6 ชั้น.3

156

  Dorm6-Fl3-Center  หอพักนิสิต6 ชั้น.3

157

  Dorm6-Fl3-Left2  หอพักนิสิต6 ชั้น.3

158

  Dorm6-Fl4-Right2  หอพักนิสิต6 ชั้น.4

159

  Dorm6-Fl4-Center  หอพักนิสิต6 ชั้น.4

160

  Dorm6-Fl4-Left  หอพักนิสิต6 ชั้น.4

161

  Dorm6-Fl4-Right  หอพักนิสิต6 ชั้น.4

162

  Dorm6-Fl5-Center  หอพักนิสิต6 ชั้น.5

163

  Dorm6-Fl5-Right  หอพักนิสิต6 ชั้น.5

164

  Dorm6-Fl5-Left  หอพักนิสิต6 ชั้น.5

165

  Dorm6-Fl5-Left2  หอพักนิสิต6 ชั้น.5

166

  Dorm7-Fl1-Right2  หอพักนิสิต7 ชั้น.1

167

  Dorm7-Fl1-Left  หอพักนิสิต7 ชั้น.1

168

  Dorm7-Fl1-Right  หอพักนิสิต7 ชั้น.1

169

  Dorm7-Fl1-Center  หอพักนิสิต7 ชั้น.1

170

  Dorm7-Fl2-Center  หอพักนิสิต7 ชั้น.2

171

  Dorm7-Fl2-Right  หอพักนิสิต7 ชั้น.2

172

  Dorm7-Fl2-Left  หอพักนิสิต7 ชั้น.2

173

  Dorm7-Fl2-Left2  หอพักนิสิต7 ชั้น.2

174

  Dorm7-Fl3-Right2  หอพักนิสิต7 ชั้น.3

175

  Dorm7-Fl3-Left  หอพักนิสิต7 ชั้น.3

176

  Dorm7-Fl3-Center  หอพักนิสิต7 ชั้น.3

177

  Dorm7-Fl3-Right  หอพักนิสิต7 ชั้น.3

178

  Dorm7-Fl4-Center  หอพักนิสิต7 ชั้น.4

179

  Dorm7-Fl4-Left  หอพักนิสิต7 ชั้น.4

180

  Dorm7-Fl4-Right  หอพักนิสิต7 ชั้น.4

181

  Dorm7-Fl4-Left2  หอพักนิสิต7 ชั้น.4

182

  Dorm7-Fl5-Right2  หอพักนิสิต7 ชั้น.5

183

  Dorm7-Fl5-Left  หอพักนิสิต7 ชั้น.5

184

  Dorm7-Fl5-Center  หอพักนิสิต7 ชั้น.5

185

  Dorm7-Fl5-Right  หอพักนิสิต7 ชั้น.5

186

  Dorm8-Fl1-Left  หอพักนิสิต8 ชั้น.1

187

  Dorm8-Fl1-Center  หอพักนิสิต8 ชั้น.1

188

  Dorm8-Fl1-Right  หอพักนิสิต8 ชั้น.1

189

  Dorm8-Fl1-Left2  หอพักนิสิต8 ชั้น.1

190

  Dorm8-Fl2-Right2  หอพักนิสิต8 ชั้น.2

191

  Dorm8-Fl2-Center  หอพักนิสิต8 ชั้น.2

192

  Dorm8-Fl2-Right  หอพักนิสิต8 ชั้น.2

193

  Dorm8-Fl2-Left  หอพักนิสิต8 ชั้น.2

194

  Dorm8-Fl3-Right  หอพักนิสิต8 ชั้น.3

195

  Dorm8-Fl3-Left  หอพักนิสิต8 ชั้น.3

196

  Dorm8-Fl3-Center  หอพักนิสิต8 ชั้น.3

197

  Dorm8-Fl3-Left2  หอพักนิสิต8 ชั้น.3

198

  Dorm8-Fl4-Right2  หอพักนิสิต8 ชั้น.4

199

  Dorm8-Fl4-Center  หอพักนิสิต8 ชั้น.4

200

  Dorm8-Fl4-Left  หอพักนิสิต8 ชั้น.4

201

  Dorm8-Fl4-Right  หอพักนิสิต8 ชั้น.4

202

  Dorm8-Fl5-Center  หอพักนิสิต8 ชั้น.5

203

  Dorm8-Fl5-Left  หอพักนิสิต8 ชั้น.5

204

  Dorm8-Fl5-Right  หอพักนิสิต8 ชั้น.5

205

  Dorm8-Fl5-Left2  หอพักนิสิต8 ชั้น.5

206

  Dorm9-Fl1-Right2  หอพักนิสิต9 ชั้น.1

207

  Dorm9-Fl1-Left  หอพักนิสิต9 ชั้น.1

208

  Dorm9-Fl1-Center  หอพักนิสิต9 ชั้น.1

209

  Dorm9-Fl1-Right  หอพักนิสิต9 ชั้น.1

210

  Dorm9-Fl2-Right  หอพักนิสิต9 ชั้น.2

211

  Dorm9-Fl2-Left  หอพักนิสิต9 ชั้น.2

212

  Dorm9-Fl2-Center  หอพักนิสิต9 ชั้น.2

213

  Dorm9-Fl2-Left2  หอพักนิสิต9 ชั้น.2

214

  Dorm9-Fl3-Right2  หอพักนิสิต9 ชั้น.3

215

  Dorm9-Fl3-Right  หอพักนิสิต9 ชั้น.3

216

  Dorm9-Fl3-Center  หอพักนิสิต9 ชั้น.3

217

  Dorm9-Fl3-Left  หอพักนิสิต9 ชั้น.3

218

  Dorm9-Fl4-Center  หอพักนิสิต9 ชั้น.4

219

  Dorm9-Fl4-Left  หอพักนิสิต9 ชั้น.4

220

  Dorm9-Fl4-Right  หอพักนิสิต9 ชั้น.4

221

  Dorm9-Fl4-Left2  หอพักนิสิต9 ชั้น.4

222

  Dorm9-Fl5-Right2  หอพักนิสิต9 ชั้น.5

223

  Dorm9-Fl5-Center  หอพักนิสิต9 ชั้น.5

224

  Dorm9-Fl5-Right  หอพักนิสิต9 ชั้น.5

225

  Dorm9-Fl5-Left  หอพักนิสิต9 ชั้น.5

226

  Sport2-1  อาคารกีฬา.2 ภายใต้อาคาร.ชั้น.1

227

  Sport2-2  อาคารกีฬา.2 ภายใต้อาคาร.ชั้น.1

228

  PhysicalEdu-Fl2-1  อาคารคณะพลศึกษา หน้าห้อง204.ชั้น.2

229

  PhysicalEdu-Fl2-2  อาคารคณะพลศึกษา หน้าห้อง209.ชั้น.2

230

  PhysicalEdu-Fl3-1  อาคารคณะพลศึกษา หน้าห้อง301.ชั้น.3

231

  PhysicalEdu-Fl3-2  อาคารคณะพลศึกษา ห้องประชุม.ชั้น.3

232

  PhysicalEdu-Fl1-1  อาคารคณะพลศึกษา โถงอาคาร.ชั้น.1

233

  HealthScience  อาคารคณะสหเวชฯ ชั้น.2

234

  HealthSci-Fl3-1  อาคารคณะสหเวชฯ ห้องบรรยาย.ชั้น.3

235

  HealthSci-Fl3-2  อาคารคณะสหเวชฯ ห้องพักอาจารย์.ชั้น.3

236

  HealthSci-Fl2-2  อาคารคณะสหเวชฯ โถงอาคาร.ชั้น.2

237

  Pharmacy  อาคารคณะเภสัชศาสตร์ ห้องวารสาร.ชั้น.4

238

  CondoA-Fl1  อาคารคอนโด.A ชั้น.1

239

  CondoA-Fl2  อาคารคอนโด.A ชั้น.2

240

  CondoA-Fl3  อาคารคอนโด.A ชั้น.3

241

  CondoA-Fl4  อาคารคอนโด.A ชั้น.4

242

  CondoA-Fl5  อาคารคอนโด.A ชั้น.5

243

  CondoA-Fl6  อาคารคอนโด.A ชั้น.6

244

  CondoA-Fl7  อาคารคอนโด.A ชั้น.7

245

  CondoA-Fl8  อาคารคอนโด.A ชั้น.8

246

  CondoB-Fl1  อาคารคอนโด.B ชั้น.1

247

  CondoB-Fl2-2  อาคารคอนโด.B ชั้น.2

248

  CondoB-Fl2-1  อาคารคอนโด.B ชั้น.2

249

  CondoB-Fl3-2  อาคารคอนโด.B ชั้น.3

250

  CondoB-Fl3-1  อาคารคอนโด.B ชั้น.3

251

  CondoB-Fl4-2  อาคารคอนโด.B ชั้น.4

252

  CondoB-Fl4-1  อาคารคอนโด.B ชั้น.4

253

  CondoC-Fl1  อาคารคอนโด.C ชั้น.1

254

  CondoC-FL2-2  อาคารคอนโด.C ชั้น.2

255

  CondoC-FL2-1  อาคารคอนโด.C ชั้น.2

256

  CondoC-FL3-2  อาคารคอนโด.C ชั้น.3

257

  CondoC-FL3-1  อาคารคอนโด.C ชั้น.3

258

  CondoC-FL4-2  อาคารคอนโด.C ชั้น.4

259

  CondoC-FL4-1  อาคารคอนโด.C ชั้น.4

260

  CentralService-2  อาคารบริการกลาง ชั้น.1

261

  CentralService-1  อาคารบริการกลาง ชั้น.1

262

  F-Dorm7-8  อาคารบริการกลาง ชั้น1.อาคาร7-8

263

  I-Dorm9-10  อาคารบริการกลาง ชั้น1.อาคาร9-10

264

  StudyLab-Fl1-1  อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น1

265

  StudyLab-Fl2-1  อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น2

266

  StudyLab-Fl4-1  อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน ชั้น4

267

  IEE-Engineering-Fl1-1  อาคารปฏิบัติการ.วศ.อุตสาหการ ชั้น.1

268

  ChemEngineering-Fl1-1  อาคารวิศวกรรมเคมี หน้าห้องปฏิบัติการชุมชน.ชั้น.1

269

  ChemEngineering-Fl1-2  อาคารวิศวกรรมเคมี หน้าห้อง.104.ชั้น.1

270

  ChemEngineering-Fl2-1  อาคารวิศวกรรมเคมี หน้าห้อง.204.ชั้น.2

271

  ChemEngineering-Fl3-1  อาคารวิศวกรรมเคมี หน้าห้อง.302.ชั้น.3

272

  4B-MechEng  อาคารวิศวกรรมเครื่องกล ชั้น.1

273

  MechEngineering-Fl1-2  อาคารวิศวกรรมเครื่องกล หน้าห้อง.103.ชั้น.1

274

  MechEngineering-Fl3-1  อาคารวิศวกรรมเครื่องกล หน้าห้อง.305.ชั้น.3

275

  MechEngineering-Fl1-1  อาคารวิศวกรรมเครื่องกล ห้องพัฒนาศักยภาพนิสิต.ชั้น.1

276

  MechEngineering-Fl2-1  อาคารวิศวกรรมเครื่องกล ห้อง.LAB.กลศาสตร์ของไหล.ชั้น.2

277

  CivilEngineering-Fl1-1  อาคารวิศวกรรมโยธา ลานกิจกรรมนิสิต.ชั้น.1

278

  CivilEngineering-Fl2-1  อาคารวิศวกรรมโยธา หน้าห้องธุรการภาค.ชั้น.2

279

  CivilEngineering-Fl3-1  อาคารวิศวกรรมโยธา ห้องบัณฑิตศึกษา.331.ชั้น.3

280

  CivilEngineering-Fl2-2  อาคารวิศวกรรมโยธา ห้องประชุม.231.ชั้น.2

281

  CivilEngineering-Fl1-2  อาคารวิศวกรรมโยธา.บริเวณอ่านหน ชั้น1

282

  ElecEngineering-Fl2-1  อาคารวิศวกรรมไฟฟ้า ห้องประชุม.ชั้น.2

283

  ElecEngineering-Fl1-1  อาคารวิศวกรรมไฟฟ้า ห้องพักอาจารย์.ชั้น.1

284

  ElecEngineering-Fl1-2  อาคารวิศวกรรมไฟฟ้า ห้องพักอาจารย์.ชั้น.1

285

  ElecEngineering-Fl2-2  อาคารวิศวกรรมไฟฟ้า ห้อง.LAB.ชั้น.2

286

  IEE-Engineering-Fl3-2  อาคารสำนักงานวิศวกรรมศาสตร์ หน้าห้องพักอาจารย์.ชั้น.3

287

  IEE-Engineering-Fl3-3  อาคารสำนักงานวิศวกรรมศาสตร์ หน้าห้องพักอาจารย์.ชั้น.3

288

  Engineer-Fl2-1  อาคารสำนักงานวิศวกรรมศาสตร์ หน้าห้องรองคณบดี.ชั้น.2

289

  Engineer-Fl1-1  อาคารสำนักงานวิศวกรรมศาสตร์ หน้าห้องสนง.คณะ.ชั้น.1

290

  IEE-Engineering-Fl3-1  อาคารสำนักงานวิศวกรรมศาสตร์ หน้าห้องสำนักงาน.ชั้น.3

291

  BioEngineering-Fl4-1  อาคารสำนักงานวิศวกรรมศาสตร์ หน้าห้อง.วศ.42.ชั้น.4

292

  ComEngineering-Fl7-2  อาคารสำนักงานวิศวกรรมศาสตร์ หน้าห้อง.วศ.75.ชั้น.7

293

  EngMeetingHall-Fl1-1  อาคารสำนักงานวิศวกรรมศาสตร์ ห้องประชุมใหญ่.ชั้น.1

294

  EngMeetingHall-Fl1-2  อาคารสำนักงานวิศวกรรมศาสตร์ ห้องประชุมใหญ่.ชั้น.1

295

  Engineer-Fl2-2  อาคารสำนักงานวิศวกรรมศาสตร์ ห้องประชุม.ชั้น.2

296

  EngMeetingRoom-Fl5-1  อาคารสำนักงานวิศวกรรมศาสตร์ ห้องประชุม.ชั้น.5

297

  EngMeetingRoom-Fl5-2  อาคารสำนักงานวิศวกรรมศาสตร์ ห้องประชุม.ชั้น.5

298

  ComEngineering-Fl7-1  อาคารสำนักงานวิศวกรรมศาสตร์ ห้องห้อง.วศ.72.ชั้น.7

299

  Cafeteria-Fl2-1  อาคารสโมสร ชั้น.2

300

  Cafeteria-Fl2-2  อาคารสโมสร ชั้น.2

301

  Cafeteria-Fl2-3  อาคารสโมสร ชั้น.2

302

  Cafeteria-Fl2-4  อาคารสโมสร ชั้น.2

303

  Cafeteria-Fl3-1  อาคารสโมสร ชั้น.3

304

  Cafeteria-Fl3-2  อาคารสโมสร ชั้น.3

305

  Cafeteria-Fl3-3  อาคารสโมสร ชั้น.3

306

  Cafeteria-Fl3-4  อาคารสโมสร ชั้น.3

307

  Cafeteria-Fl4-1  อาคารสโมสร ชั้น.4

308

  Cafeteria-Fl4-2  อาคารสโมสร ชั้น.4

309

  Cafeteria-Fl4-3  อาคารสโมสร ชั้น.4

310

  Cafeteria-Fl4-4  อาคารสโมสร ชั้น.4

311

  Cafeteria-Fl1-1  อาคารสโมสร ลานเอนกประสงค์.ชั้น.1

312

  Agri-Lab-Fl1-1  อาคารสโมสร ห้องเรียน.คณะเทคโนฯเกษตร.ชั้น.1

313

  Library-Fl1-1  อาคารหอสมุด ชั้น.1

314

  Library-Fl1-2  อาคารหอสมุด ชั้น.1

315

  Library-Fl1-3  อาคารหอสมุด ชั้น.1

316

  Library-Fl2-1  อาคารหอสมุด ชั้น.2

317

  Library-Fl2-2  อาคารหอสมุด ชั้น.2

318

  Library-Fl2-3  อาคารหอสมุด ชั้น.2

319

  Library-Fl3-2  อาคารหอสมุด ชั้น.3

320

  Library-Fl3-3  อาคารหอสมุด ชั้น3

321

  Library-Fl3-1  อาคารหอสมุด ชั้น3

322

  Library-Fl4-1  อาคารหอสมุด ชั้น4

323

  Library-Fl4-2  อาคารหอสมุด ชั้น4

324

  Library-Fl5-1  อาคารหอสมุด ชั้น5

325

  Library-Fl5-3  อาคารหอสมุด ชั้น5

326

  Library-Fl5-2  อาคารหอสมุด ชั้น5

327

  Library-Fl7-2  อาคารหอสมุด ชั้น7

328

  Library-Fl7-1  อาคารหอสมุด ชั้น7

329

  Agri-Fl5-1  อาคารอำนวยการ หน้าสนง.คณะเทคโนฯเกษตร.ชั้น.5

330

  UniversityEmeeting-Fl3-4  อาคารอำนวยการ ห้องประชุมประชามติ.ชั้น.3

331

  UniversityEmeeting-Fl2-1  อาคารอำนวยการ ห้องประชุมมติธรรม.ชั้น.2

332

  UniversityEmeeting-Fl2-2  อาคารอำนวยการ ห้องประชุมมติธรรม.ชั้น.2

333

  UniversityEmeeting-Fl3-1  อาคารอำนวยการ ห้องประชุมสัมนาการ.ชั้น.3

334

  UniversityEmeeting-Fl3-2  อาคารอำนวยการ ห้องประชุมสัมนาการ.ชั้น.3

335

  UniversityEmeeting-Fl3-3  อาคารอำนวยการ ห้องประชุมสัมนาการ.ชั้น.3

336

  PresidentMeeting-ONK  อาคารอำนวยการ ห้องประชุมอธิการบดี.ชั้น.2

337

  Agri-Fl5-2  อาคารอำนวยการ ห้องประชุมเล็ก.คณะเทคโนฯเกษตร.ชั้น.5

338

  UniversityEmeeting-Fl6-1  อาคารอำนวยการ ห้องรับรองมหาวิทยาลัย.ชั้น.6

339

  ComputerCenter-FL1-1  อาคารเรียนรวม ชั้น.1

340

  ComputerCenter-Fl1-2  อาคารเรียนรวม ชั้น.1

341

  LearningTowerFl11  อาคารเรียนรวม ชั้น.11

342

  CompterCenter-Fl3-1  อาคารเรียนรวม ชั้น.3

343

  LectureHall-Fl5-1  อาคารเรียนรวม ชั้น.5

344

  LectureHall-Fl5-2  อาคารเรียนรวม ชั้น.5

345

  LectureHall-Fl1-1  อาคารเรียนรวม ชั้น1

346

  LectureHall-Fl2-1  อาคารเรียนรวม ชั้น2

347

  ComputerCenter-Fl3-2  อาคารเรียนรวม ชั้น2

348

  ComputerCenter-Fl3-3  อาคารเรียนรวม ชั้น3

349

  LectureHall-Fl4-1  อาคารเรียนรวม ชั้น4

350

  ComputerCenter-Fl2-1  อาคารเรียนรวม หน้าห้อง204.ชั้น2

351

  MeetingRoom-Fl1-1  อาคารเรียนรวม ห้อง102.ชั้น.1

352

  CanteenFl1-2  โรงอาหารกลาง2ชั้น ชั้น.1

353

  CanteenFl1-4  โรงอาหารกลาง2ชั้น ชั้น.1

354

  CanteenFl1-3  โรงอาหารกลาง2ชั้น ชั้น.1

355

  EceFl1-1  EceFl1 1

356

  EceFl1-2  EceFl1 2

357

  Edorm5-6  Edorm5 6

358

  LectureHall-Fl1-4  LectureHall Fl1

359

  LectureHall-Fl1-5  LectureHall Fl1

360

  LectureHall-Fl1-6  LectureHall Fl1

361

  LectureHall-Fl1-8  LectureHall Fl1

362

  LectureHall-Fl1-7  LectureHall Fl1

363

  LectureHall-Fl1-3  LectureHall Fl1

364

  LectureHall-Fl1-10  LectureHall Fl1

365

  LectureHall-Fl1-9  LectureHall Fl1

366

  LectureHall-Fl4-2  LectureHall Fl4

367

  LectureHall-Fl4-3  LectureHall Fl4

368

  Plaza-Fl1-1  Plaza Fl1

369

  Plaza-Fl1-2  Plaza Fl1

370

  Plaza-Fl2-1  Plaza Fl2

371

  Plaza-Fl2-2  Plaza Fl2

372

  Plaza-Fl3-1  Plaza Fl3

373

  Plaza-Fl3-2  Plaza Fl3

374

  WaterStation  WaterStation GFL

จุดให้บริการเครือข่ายไร้สาย WiSE Sakaeo

จุดบริการ

Access Point Name

จุดติดตั้ง Access Point

1

  Sakaeo-OutdoorC  บ้านดิน โซน

2

  Sakaeo-PrathepFl1-1  อาคารทรงงาน ชั้น

3

  Sakaeo-BigMeetingFl1-1  อาคารหอประชุมใหญ่ ชั้น

4

  Sakaeo-BigMeetingFl1-2  อาคารหอประชุมใหญ่ ชั้น

5

  Sakaeo-LibrartFl1-1  อาคารห้องสมุกกลาง ชั้น

6

  Sakaeo-Ankeprasong1-1  อาคารอเนกประสงค์ ชั้น

7

  Sakaeo-DormTrain1Fl2-1  เรือนพักผู้เข้าอบรม D1-Fl2

8

  Sakaeo-DormTrain2Fl2-1  เรือนพักผู้เข้าอบรม D2-Fl2

9

  Sakaeo-A2MeetingFl1-1  Sakaeo A2MeetingFl1

จุดให้บริการเครือข่ายไร้สาย WiSE Sathit

จุดบริการ

Access Point Name

จุดติดตั้ง Access Point

1

  B4F1-02  ตึก.4 ชั้น.1

2

  B4F2-04  ตึก.4 ชั้น.2

3

  B4F2-03  ตึก.4 ชั้น.2

4

  B4F2-02  ตึก.4 ชั้น.2

5

  B40F2-01  ตึก.40 ชั้น.2

6

  B40F3-02  ตึก.40 ชั้น.3

7

  B40F3-01  ตึก.40 ชั้น.3

8

  B40F3-04  ตึก.40 ชั้น.3

9

  B40F3-03  ตึก.40 ชั้น.3

10

  B40F4-04  ตึก.40 ชั้น.4

11

  B40F4-02  ตึก.40 ชั้น.4

12

  B40F4-01  ตึก.40 ชั้น.4

13

  B40F5-01  ตึก.40 ชั้น.5

14

  B40F5-04  ตึก.40 ชั้น.5

15

  B40F5-02  ตึก.40 ชั้น.5

16

  B40F5-03  ตึก.40 ชั้น.5

17

  B7F2-01  ตึก.7 ชั้น.2

18

  B7F2-02  ตึก.7 ชั้น.2

19

  B7F2-04  ตึก.7 ชั้น.2

20

  B7F2-03  ตึก.7 ชั้น.2

21

  B7F3-03  ตึก.7 ชั้น.3

22

  B7F3-01  ตึก.7 ชั้น.3

23

  B7F3-02  ตึก.7 ชั้น.3

24

  B7F4-02  ตึก.7 ชั้น.4

25

  B7F4-03  ตึก.7 ชั้น.4

26

  B7F4-01  ตึก.7 ชั้น.4

27

  B9F1-02  ตึก.9 ชั้น.1

28

  B9F2-02  ตึก.9 ชั้น.2

29

  B9F2-01  ตึก.9 ชั้น.2

30

  B9F3-01  ตึก.9 ชั้น.3

31

  B9F3-02  ตึก.9 ชั้น.3

32

  B9F3-10  ตึก.9 ชั้น.3

33

  B9F3-15  ตึก.9 ชั้น.3

34

  B9F3-14